REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SSP - KLASY I-III 2024/25

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji uzupełniającej do klas I-III w Salezjańskiej Szkole Podstawowej na rok szkolny 2024/25.

Rekrutacja uzupełniająca 2024

 

Dzień  otwarty,  18  maja

 (sobota, godz. 10:00 – 13:00)

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

 

 

ETAP I – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

 

do 17 czerwca,
do godziny 14:00

 

Złożenie kompletu odpowiednich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.

Ø  Wniosek o przyjęcie dziecka do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej (SSP),

Ø  Zgoda na udział dziecka w spotkaniu diagnozującym/sprawdzianie wiedzy
i umiejętności,

Ø  Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia,

Ø  Dwie fotografie,

Ø  Opinia/orzeczenie – w przypadku, kiedy taki dokument wydała poradnia PP,

Ø  Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
(dotyczy kandydatów do klasy I; dokument wystawia przedszkole),

Ø  Kopia świadectwa z poprzedniej klasy
(dla kandydatów do klas II – III),

Ø  Opinia wychowawcy
(dla kandydatów do klas II – III),

Ø  Opinia katechety lub ks. proboszcza
(dla kandydatów do klas II – III).

 

 

Opłata rekrutacyjna (500 zł) w księgowości Salezjańskiej Szkoły Podstawowej.

(Opłata zwracana w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły. Opłata nie będzie zwracana
w przypadku rezygnacji ze strony rodziców.)

 

 

Złożenie zamówienia na mundurek (w księgowości szkoły).

 

Ww. uzupełnione formularze i dokumenty rodzice kandydata dostarczają osobiście do szkoły.

 

ETAP II – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

 

do 17 czerwca

 

Rozmowy kwalifikacyjne z księdzem Dyrektorem. Możliwość obejrzenia szkoły.

(termin rozmowy zostanie ustalony w sekretariacie szkoły podczas składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji)

18 czerwca

Weryfikacja wymaganych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną.

  19 czerwca

Spotkanie diagnozujące/sprawdzenie wiedzy i umiejętności.
(zakres materiału dostępny na stronie szkoły)

20 czerwca,

do godziny 14:00

Podanie do wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

20 - 24 czerwca,
do godziny 14:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Legionowie.

(osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie)

24 - 26 czerwca

Podpisanie Umowy o nauczanie.

(możliwy jest inny termin, po ustaleniu z sekretariatem)

W przypadku zgłaszania się kolejnych kandydatów na rok szkolny 2024/2025
do klas I-III SSP, szkoła przedłuży termin rekrutacji.

 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

 

do 24 czerwca 2024 r.

Wystąpienie do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do księdza Dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektora szkoły

Ksiądz Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

 

Odwołanie do Organu Prowadzącego Szkołę:

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki

ul. Kawęczyńska 53     03-775 Warszawa