RODO

INFORMACJE O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Salezjańska Szkoła Podstawowa (SSP) w Legionowie jest jednostką systemu oświaty, która przetwarza dane osobowe związane z jej działalnością.

Podejmujemy zintensyfikowane i systemowe działania, by przetwarzane dane osobowe zabezpieczyć i przetwarzać na podstawie właściwej zgody lub przepisu prawa.

Z uwagi na obowiązek stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), stosujemy poniższe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych dla ww. jednostki w związku z byciem uczniem/wychowankiem, rodzicem/opiekunem prawnym, pracownikiem albo osobą fizyczną świadczącą usługi na rzecz ww. jednostki, wolontariuszem, współpracownikiem, wnioskodawcą lub osobą składającą korespondencję.

 1. Administratorem danych osobowych jest dyrektor SSP.

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania ww. jednostki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień oraz we wszystkich innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail; iod@sdb.waw.pl. tel. + 48 22 5186221.

 3. Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

A. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

B. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

C. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

D. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

E. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 4. Jeśli dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw, to będą to
w szczególności :

– ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),

– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz. 969);

– ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 45 z poźn. zm.),

– ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203),

– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z poźn. zm.),

- aktów wykonawczych do ww ustaw.

 5. W ramach działalności jednostki oświaty przetwarzane są następujące podstawowe dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, PESEL/NIP, imiona rodziców/opiekunów prawnych, wykształcenie, wizerunek.

 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 7.W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. właściwe sądy, inne szkoły, jednostki systemu oświaty itp.,

b) inne upoważnione z mocy prawa podmioty,

c) dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów,

d) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,

e) podmioty z którymi współpracuje Administrator w zakresie działalności jednostki.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres wynikający z regulacji prawnych.

 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny; jednakże odmowa podania danych osobowych może spowodować skutki prawne zależne od sytuacji i stosunku prawnego w ramach których dane te zostały udzielone.

 11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 12. Informacja o monitoringu wizyjnym:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów/wychowanków i pracowników oraz ochrony mienia został wprowadzony nadzór nad niektórymi pomieszczeniami SSP oraz terenu wokół budynku w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów/wychowanków, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

13. Szkoła współpracuje z Google w ramach platformy G Suite for Education. Zakres przetwarzanych i pozyskiwanych danych przez Google jest określony na stronie:

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html oraz na oficjalnej internetowej stronie szkoły: salezy.pl w zakładce: G Suite – ochrona prywatności.

14. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Aktualizacja

Legionowo, 2 stycznia 2024 r.