Świetlica

Świetlica jest integralną częścią SSP – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, wychowania i dydaktyki.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Świetlica czynna jest codziennie w dniach nauki szkolnej w godzinach:
Poniedziałek 7:00 –   17:00

dyżur poranny 7.00 - 8.00 pełni Pani Małgorzata Sajnóg 

Wtorek 7:00 –   17:00

dyżur poranny 7.00 - 8.00 pełni Pani Małgorzata Sajnóg 

Środa 7:00 –   17:00

dyżur poranny 7.00 - 8.00  pełni Pani Małgorzata Sajnóg 

Czwartek 7:00 –   17:00

dyżur poranny 7.00 - 8.00 pełni Pani Małgorzata Sajnóg 

Piątek 7:00 –   17:00

dyżur poranny 7.00 - 8.00 pełni Pani Marta Lipka

 • Dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, przerwy świąteczne, ferie zimowe i letnie, dni dyrektorskie są czasem wolnym od zajęć opiekuńczo - wychowawczych.
 • Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie SSP (uczniowie klas 1-3), a w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym złożeniu podania do dyrektora szkoły, uczniowie klasy czwartej.
 • Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe tworzą grupy wychowawcze o maksymalnej liczbie 25 osób.
 • Złożenie przez rodziców karty zgłoszenia jest warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy. Zapisu dziecka na podstawie wypełnionej karty dokonują wychowawcy świetlicy.
 • Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera: imiona i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, adres zamieszkania, informację o osobach upoważnionych do odbioru dziecka, dane kontaktowe do rodziców ucznia, informacje  o stanie zdrowia dziecka, zażywanych lekach, problemach wychowawczych i innych, ważne dla zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia - karta jest dołączona ponizej w formie załącznika.
 • Zmiany w zasadach odbierania lub samodzielnego opuszczania świetlicy szkolnej przez dziecko rodzice mają obowiązek zgłosić pisemnie.
 • Rodzice mogą pisemnie upoważnić jednorazowo do odbioru dziecka inną osobę niż wymienione w karcie zgłoszenia.
 • Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby inne niż wskazane w pisemnym upoważnieniu/karcie zgłoszenia. Upoważnienia ustne, np. w wyniku rozmowy telefonicznej nie będą honorowane. Wyłącznie w nagłych i wyjątkowych sytuacjach, po telefonicznym uzgodnieniu, rodzic może wysłać wiadomość przez dziennik elektroniczny.
 • Dzieci nie będą wydawane rodzicom, których zachowanie wzbudza uzasadnione podejrzenia, że są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji zmieniających świadomość. W sytuacji konfliktowej powiadamiany zostaje dyrektor szkoły oraz policja.
 • Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.

FUNDUSZ  ŚWIETLICOWY

 • Od 1 września roku szkolnego 2023/2024 wprowadza się opłatę na fundusz świetlicowy w wysokości 60 zł miesięcznie, oprócz miesięcy wakacyjnych.
 • Pobyt dziecka na świetlicy przed rozpoczęciem jego lekcji oraz pierwsza godzina (60 minut) po zakończonych zajęciach nie są płatne.
 • Płatność jest uiszczana przelewem razem z czesnym, z dopiskiem ŚWIETLICA na rachunek Szkoły: BNP PARIBAS  59 1600 1462 1848 5867  3000 0002 lub w księgowości.
 • REGULAMIN ŚWIETLICY ORAZ KARTA UCZESTNIKA SĄ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH:

 

 

Zapraszamy do pobrania plików