INNOWACJA JĘZYKOWA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przygotowanie do egzaminu ‘B2 First’

Cel główny: 

rozwijanie zasobu słownictwa i struktur językowych na poziomie B2

Cele szczegółowe: 

 • wskazanie różnego rodzaju zadań obowiązujących na egzaminie
 • rozszerzenie treści przerabianych podręczników o zagadnienia z zakresu egzaminu B2 First
 • doskonalenie umiejętności językowych do lepszej interpretacji tekstów słuchanych i czytanych; 
 • doskonalenie wypowiedzi ustnych i pisemnych o konstrukcje poznane w ramach innowacji;
 • zwiększanie motywacji do nauki języka angielskiego.

Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji) 

Uczniowie:  

 • usprawnią cztery umiejętności językowe (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie);
 • poznają różnorodne rodzaje struktur gramatycznych wzbogacających wypowiedzi ustne i pisemne;
 • rozszerzą swoją znajomość słownictwa z zakresu wybranych bloków tematycznych;
 • nauczą się odpowiedzialności za własną naukę;
 • nabiorą pewności siebie i satysfakcji z efektów swojej pracy.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Innowacja w klasie II SSP: „Elementy edukacji przyrodniczej i matematycznej na lekcjach języka angielskiego.”

Cel główny: 

rozwijanie umiejętności językowych  i zasobu słownictwa przez uczniów służące praktycznemu wykorzystaniu poznanego materiału 

 Cele szczegółowe: 

 • zapoznanie uczniów ze słownictwem z zakresu przyrody i matematyki, w szczególności z zakresu podstawy programowej nauczania zintegrowanego;
 • rozszerzenie materiału leksykalnego z zakresu środowiska i matematyki nie uwzględnionego w podstawie programowej nauczania języka angielskiego w klasach I - III;
 • doskonalenie umiejętności językowych - słuchania i czytania z użyciem ilustracji, wspieranie naturalnej nauki języka angielskiego;
 • zachęcanie do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych z użyciem poznanego słownictwa;
 • uatrakcyjnienie nauki i zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego.

Korzyści

Uczniowie:  

 • usprawnią cztery umiejętności językowe (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie);
 • rozszerzą swoją znajomość słownictwa z zakresu edukacji przyrodniczej i matematycznej;
 • zdobędą wiedzę w sposób kreatywny, przez co bardziej angażują się w proces uczenia się i w efekcie lepiej przyswajają wiedzę;
 • wykorzystają różnorodne możliwości zdobywania wiedzy (materiał audiowizualny: filmy edukacyjne, pokazy doświadczeń itp., książeczki edukacyjne, materiały rozszerzające uwzględnione w podręczniku;
 • nauczą się odpowiedzialności za własną naukę;
 • praktycznie wykorzystają nabytą wiedzę w trakcie eksperymentów, projektów i prezentacji;
 • nabiorą pewności siebie i satysfakcji z efektów swojej pracy, co w przyszłości powinno zapobiec blokadzie w porozumiewaniu się w języku angielskim.

 

Opracowanie: Ewa Wiśniewska - nauczycielka języka angielskiego