INNOWACJA MUZYCZNA

Innowacja 'Świadomość głosu kluczem do sukcesu' ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z pracy
nad głosem i wspólnego śpiewania, wzbogacających ucznia o nowe doświadczenia, ułatwiających znajdowanie silnych aspektów osobowości, rozwijających jego kreatywność i twórczy sposób myślenia, a także wspomagających go w odkrywaniu swoich talentów oraz co często się zdarza znajdowaniu życiowych fascynacji. 

Innowacja ta jest odpowiedzią na brak pewności siebie oraz niskie poczucie własnej wartości u uczniów, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego, czyli kształtowania u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Opracowanie: Patryk Pawlak - nauczyciel muzyki