Misja i charyzmat

Motto:               DOBRY CHRZEŚCIJANIN, UCZCIWY OBYWATEL”

                                                                                         św. Jan Bosko

 

 

Misja Zespołu Szkół Salezjańskich w Legionowie

Jesteśmy placówką zapewniającą uczniowi wychowanie, opiekę, naukę, wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do dalszej nauki i samodzielnego życia na miarę XXI wieku. Misja, którą określiliśmy w codziennej pracy wychowawczej, to przygotowanie wychowanka do samodzielnego funkcjonowania w rzeczywistości Go otaczającej. Pragniemy, aby nasi absolwenci, zgodnie z własnymi predyspozycjami i uzdolnieniami świadomie dokonywali odpowiednich wyborów.

 

Wizja Zespołu Szkół Salezjańskich w Legionowie

Nasza szkoła jest miejscem, w którym wszyscy pracownicy, rodzice i uczniowie współpracują ze sobą, by osiągnąć najważniejsze cele dydaktyczne i wychowawcze. Celem, do którego będziemy dążyć w codziennej pracy opiekuńczo – wychowawczej to wyposażenie wychowanków w umiejętności i wiedzę niezbędną do życia w społeczeństwie, w którym funkcjonuje zmienny i konkurencyjny rynek pracy. Zamierzamy wychować człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoją miejscowością, regionem, ojczyzną.

W pracy wychowawczej opieramy się na zasadach „Systemu Prewencyjnego” pozostawionego nam przez założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego, św. Jana Bosko. Dostrzegamy wartość każdego człowieka, kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka. Przekazujemy wiedzę i kształtujemy umiejętności, rozwijamy zainteresowania, talenty, zdolności wychowanków zapewniając stały dostęp do najnowszych zdobyczy techniki oraz ciekawych różnorodnych form spędzania czasu wolnego.

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie stwarza się dobre warunki do nauki dla wszystkich wychowanków oraz otacza opieką tych, którzy potrzebują szczególnego zainteresowania.

Rozwijamy wrażliwość na problemy ekologiczne, zdrowotne, zachęcamy do uczestniczenia w imprezach kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie placówki, naszego miasta i regionu.

Naszym zadaniem i celem jest ukształtowania wychowanka zdolnego do samodzielnego rozwoju, planowania przyszłości, właściwego nawiązywania relacji interpersonalnych, umiejętnego wykorzystywania czasu, właściwego odnalezienia się w swojej „dorosłości” i otaczającej Go rzeczywistości.

 

Źródła i tradycja pracy w duchu salezjańskim

Ideę pracy wychowawcze salezjanie, nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy szkoły czerpią z duchowego testamentu Księdza Bosko, czyli Konstytucji i Regulaminów, pozostawionych przez Założyciela zgromadzenia.

 

Fragmenty ukazujące specyfikę realizacji powołania do pracy z młodzieżą, zawarte we Konstytucjach Towarzystwa Salezjańskiego:

Umiłowanie młodzieży

14. Nasze powołanie wyróżnia się szczególnym darem Bożym, umiłowaniem młodzieży: „Wystarczy, żebyście byli młodzi, abym was bardzo kochał”1.  Ta miłość, wyraz duszpasterskiej troski, nadaje sens całemu naszemu życiu.

Dla jej dobra poświęcamy wspaniałomyślnie czas, uzdolnienia i zdrowie: „Dla was studiuję, dla was pracuję, dla was żyję i za was jestem gotów także oddać życie”2.

1. ks. J. Bosko, Młodzieniec zaopatrzony, Turyn 1847, s.7 (DW II 187)

2. ks. Ruffino, Kronika Oratorium, CAS 110, zeszyt 5 s.10

 

Salezjańska dobroć

15. Posłany do młodzieży przez Boga, który jest „pełnią miłości”1, salezjanin jest otwarty i serdeczny, gotów zawsze do postawienia pierwszego kroku i do okazania dobroci, szacunku i cierpliwości.

Kieruje się uczuciem ojca, brata i przyjaciela, zdolny do wzbudzenia wzajemności w przyjaźni. To jest właśnie owa dobroć, tak bardzo polecana przez Księdza Bosko.

Czystość i równowaga ducha usposabiają jego serce do duchowego ojcostwa i pozwalają dostrzegać w nim uprzedzającą miłość samego Boga.

1. ks. J. Bosko, Praktykowanie nabożeństwa do miłosierdzia Bożego, Turyn 1847, s. 81 (DW II 151)

 

Duch rodzinny

16. Ksiądz Bosko chciał, aby w jego środowisku każdy czuł się jak <u siebie w domu>. Dom salezjański staje się rodziną gdy panuje w nim wzajemna życzliwość i wszyscy, tak współbracia jak i chłopcy, czują się kochani i odpowiedzialni za wspólne dobro.

W klimacie wzajemnego zaufania i codziennego przebaczania doświadcza się potrzeby i radości dzielenia się wszystkim a wzajemne odnoszenie się do siebie kształtują nie tyle przepisy prawne, ile odruchy serca i wiara.1

Takie świadectwo budzi w chłopcach pragnienie poznania powołania salezjańskiego i pójścia za nim.

1. por. PB XVII 110

 

Optymizm i radość

17. Salezjanin nie zniechęca się trudnościami, ponieważ pełną ufność pokłada w Bogu. Ksiądz Bosko mawiał: <Niech cię nic nie niepokoi!> 1

Czerpiąc natchnienie z humanizmu św. Franciszka Salezego, wierzy w przyrodzone i nadprzyrodzone możliwości człowieka, nie lekceważąc jednak jego słabości. Przyjmuje wartości tego świata i wystrzega się narzekania na swoje czasy: zachowuje wszystko, co dobre,2 zwłaszcza to, co drogie dla młodzieży. Ponieważ głosi Dobrą Nowinę, jest zawsze radosny.3  Szerzy tę radość, umie wychowywać do optymizmu życia chrześcijańskiego i kształtować zmysł pogodnego świętowania: <Służmy Panu w świętej radości>.4

1. PB VII 524

2. por. 1Tes 5,21

3. por. Flp 3,1

4. ks. J. Bosko, Młodzieniec zaopatrzony, Turyn 1847, s. 6 (DW II 186)

 

Wizja i aspekty rozwoju ucznia

Człowiek, jako istota, stanowi integralną całość. Świat ducha nieustanie przenika świat materii. Prawidłowe i równomierne rozwijanie wszystkich sfer ludzkiego istnienia, daję możliwość dobrego przygotowania do życia i właściwego funkcjonowania w otoczeniu.

W wizji rozwoju wytyczyliśmy cztery podstawowe sfery, w których będą prowadzone procesy wychowawcze. Każda ze wskazanych grup zawiera założenia główne, które chcemy osiągnąć. W realizacji tych założeń będą nam pomocne cele szczegółowe, które stanowią niejako stopnie w osiąganiu założeń głównych. Cele szczegółowe, jak i środki ich osiągania, będą przedstawiane w Programie i Planie Wychowawczym.

 

I    ROZWÓJ SPOŁECZNY

 1. Kształtowanie właściwych zachowań społecznych
 2. Uświadamianie współodpowiedzialności za siebie nawzajem
 3. Rozwój i umacnianie więzi z rodziną
 4. Tworzenie postaw proekologicznych – szacunek do otoczenia i przyrody
 5. Wzbudzanie postaw i uczuć patriotycznych oraz obywatelskich
 6. Integrowanie społeczności szkolnej

 

II    ROZWÓJ OSOBOWY – WEWNĘTRZNY

 1. Odnalezienie sensu życia, podejmowania starań i działania
 2. Rozbudzanie i umacnianie poczucia własnej wartości
 3. Kształtowanie postaw moralnych
 4. Wzbudzanie świadomości przemijania ludzkiego życia
 5. Wzbudzanie w sobie wewnętrznej radości i optymizmu

 

III    ROZWÓJ OSOBOWY – ZEWNĘTRZNY

 1. Zdobywanie umiejętności organizacji własnego czasu
 2. Nabywanie postaw prozdrowotnych
 3. Poznawanie swojej tożsamości, seksualności i procesów z tym związanych
 4. Umiejętne organizowanie swojego otoczenia
 5. Odnajdywanie swojego miejsca w społeczności wychowanków szkoły
 6. Kształtowanie umiejętności życiowych
 7. Świadome i umiejętne wchodzenie w relacje interpersonalne

 

IV    ROZWÓJ NAUKOWY

 1. Umiejętne i świadome planowanie teraźniejszości i przyszłości
 2. Nabywanie umiejętności codziennego, systematycznego rozwoju siebie
 3. Wytworzenie w sobie hierarchii wartości w odniesieniu do pozyskiwanej wiedzy
 4. Dostrzeganie i umiejętne cieszenie się z dotychczasowych osiągnięć 

 

Chrześcijańska specyfika dzieła

Kościół, jako Instytucja wychowawcza staje przed zadaniem odczytywania znaków czasu. Kościół katolicki ma szczególne zadanie odkrywania i analizowania znaków czasu oraz interpretowania ich w świetle Ewangelii tak, aby mógł udzielić odpowiedzi na odwieczne pytania ludzkości i każdego pokolenia. Kościół wypełnia to zadanie także na polu edukacji, gdyż pragnie współpracować ze społeczeństwem w integralnym rozwoju człowieka, zgodnie z Ewangelią. Obecność Kościoła w Oświacie jest widoczna w sposób szczególny w dążeniu do integralnego ukształtowania młodzieży. Placówka poprzez swoją działalność edukacyjną, biorąc odpowiedzialność za wartości każdego narodu i każdej kultury, stara się:

 1. promować integralne kształcenie uczniów według chrześcijańskiej koncepcji człowieka, życia i świata;
 2. proponować syntezę pomiędzy wiarą, kulturą i życiem;
 3. tworzyć środowisko sprzyjające świadectwu wierzących;
 4. przekazywać naukę religii według odpowiednich co do zawartości i jakości programów;
 5.  promować formy życia wspólnotowego w wymiarze poszanowania i wolności;
 6. w oparciu o wartości ewangeliczne współpracować z innymi grupami społecznymi w tworzeniu społeczeństwa bardziej ludzkiego i sprawiedliwego.

 

Dzieło salezjańskie

Sposób pasterzowania św. Jana Bosko i jego system edukacyjny nadały swoisty charakter dziełom prowadzonym przez Zgromadzenie Salezjańskie, które dzięki swojej ekspansji przyczyniło się do rozpowszechnienia dzieł katolickich, nadając im specyficzny charakter i myśl pedagogiczną. Przekonani  o wartości i oryginalności działalności salezjańskiej, oferujemy nasza myśl i ducha młodzieży, do której zostajemy posłani.

 

Placówka Salezjańska w Legionowie:

 1. funkcjonuje w oparciu o wskazania i zalecenia Osoby Prowadzącej Szkołę (Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie)
 2. jest dostępna i otwarta dla wszystkich klas społecznych, szczególnie dla najbardziej potrzebujących;
 3. wychowanka ustawia w centrum procesu wychowawczego, tzn. przyjmuje go takim, jakim jest, pomaga mu rozwijać się poprzez różnorodne propozycje edukacyjne i wychowawcze;
 4.  jest kształcącą rodziną, w której młodzi odnajdują „swój własny dom'';
 5.  poprzez obecność wychowawców pośród wychowanków, uczestnictwo w ich życiu i dyspozycyjność podkreśla personalizację relacji wychowawczych;
 6. tworzy więzi z otoczeniem, oddając do dyspozycji swoje pomieszczenia i personel, organizując spotkania promocyjne i otwarte zajęcia wspólnotowe;
 7. promuje solidarność z ludźmi biednymi oraz współpracę z innymi organizacjami pomagającymi zdobyć prawa do bardziej ludzkiego życia;
 8. w obszarze finansowym i gospodarczym, zapewniającym funkcjonowanie, korzysta z dofinansowania publicznego zgodnie z prawem oraz z czesnego wpłacanego przez Rodziców;

 

Placówka salezjańska w świecie ją otaczającym

Nasza działalność wychowawcza usiłuje wpisać się w swoje otoczenie geograficzne, społeczne, kulturowe, polityczne i kościelne po to, ażeby dać odpowiedź na zapotrzebowanie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży, którzy są podmiotem działalności szkoły. Mając na uwadze ten cel, poprzez działalność wychowawczą i dodatkowe formy działania placówka:

 1. jako cechę pozytywną podkreśla rzeczywistość interkulturalną naszego społeczeństwa;
 2. pomaga w odkryciu cech charakterystycznych naszego regionu oraz gminy i przekazuje je młodym;
 3. w klimacie wspólnoty i otwarcia na wszystkie narody i kulturę, uwypukla specyficzne cechy rzeczywistości lokalnej;
 4. ułatwiając naukę i sposób posługiwania się językiem, zwyczajami i kulturą otoczenia, wpisuje się w kontekst socjokulturowy;
 5. pobudza do uczestnictwa w życiu i posłannictwie Kościoła lokalnego;
 6. otwiera się na otoczenie jako na centrum działania usług kulturowych i edukacyjnych dla tych, którzy dążą do podobnych celów.

 

Szkoła działająca zgodnie z duchem św. Jana Bosko charakteryzuje się:

1. Kryterium prewencyjnym, zgodnie z którym:

a) podsuwa propozycje pozytywnych doświadczeń;

b) współpracuje z uczniami w rozwoju postaw pomagających im unikać ryzyka i niebezpiecznych sytuacji;

c) pomaga im uchwycić poczucie młodości i żyć pełnią swoich aspiracji;

 

2. Atmosferą edukacyjną, w której:

a) główną rolę odgrywają uczniowie;

b) obecny jest duch wspólnoty;

c) obecny jest rozsądek i elastyczność;

d) pracuje się codziennie, wkładając odpowiedni wysiłek;

e) panuje klimat radości i świętowania.

 

3. Uznaniem indywidualności i osobistej historii każdego ucznia, co znajduje odzwierciedlenie w:

a) szczerości pomiędzy nauczycielami i uczniami;

b) zdolności do przyjęcia i prowadzenia dialogu;

c) otwarciu na świat dzieci i młodzieży.

 

4. Stałą obecnością nauczycieli, którzy:

a) ożywiają inicjatywy;

b) wspomagają proces dojrzewania osobowego;

c) zapobiegają negatywnym doświadczeniom i niewłaściwym postawom;

d) uwrażliwiają na wartości transcendentne.

 

5. Pełną szacunku propozycją wiary, która urzeczywistnia się przez:

a)  spotkania z Bogiem w życiu codziennym;

b)  świętowanie wiary i sakramentów;

c)  kult Maryi Wspomożycielki;

d)  ducha Kościoła;

e)  solidarny i misyjny obraz własnej wiary.

 

6. Zaangażowaniem chrześcijańskim, wyrażającym się w:

a) właściwym wykonywaniu zadań;

b) solidarności;

c) życiu obywatelskim.

 

System wychowawczy - System prewencyjny

Wraz ze swoim systemem prewencyjnym św. Jan Bosko przyczynia się wciąż w niezwykły sposób do działalności wychowawczej wśród młodzieży. My, jako kontynuatorzy jego zamiarów potwierdzamy, że system ten bazuje w pełni na rozumie, religii i miłości.

 

Odwołanie się do rozumu pojmowane jest jako:

a) pomoc w ocenie życia i zjawisk poprzez odwołanie się do ich złożoności oraz zmysłu krytycznego;

b) odkrywanie prawdziwej wartości rzeczywistości ziemskiej z jej godnością i niezależnością;

c) zdolność do odkrywania i dzielenia się ludzkim wysiłkiem w nieustającym procesie uspołeczniania i personalizacji;

d) źródło wiary w osobę ludzką i w pozytywne aspekty aktualnej kultury.

 

Religia pomaga w doświadczeniach:

a) szacunku do różnych sytuacji w relacjach: człowiek-Bóg;

b) spotkania osoby ludzkiej, wraz z jej słabościami, z Bogiem, który kocha nas takimi, jakimi jesteśmy;

c) przyjęcia prawdy i dobra, które pulsuje w sercu każdego człowieka;

d) dialogu pomiędzy wiarą, nauką i kulturą otoczenia;

e) wiary przyjmowanej i dzielonej;

f) propozycji osobistej drogi do świętości.

 

Miłość usiłujemy przeżywać jako:

a) bezwarunkowe przyjęcie człowieka;

b) bogaty i konstruktywny związek w propozycjach wychowawczych;

c) dzielenie radości i smutków z innymi;

d) zdolność przekształcania miłości w konkretne czyny.

 

Wprowadzanie Salezjańskiego Systemu Wychowawczego polega na:

a) pozytywnym rozwoju wewnętrznych sił człowieka;

b) tworzeniu sprzyjającej atmosfery, która stymuluje, podtrzymuje i rozwija zamiłowanie do dobra;

c) byciu obecnym w życiu dzieci i młodzieży, ażeby uprzedzić rozwój negatywnych sytuacji lub przyzwyczajeń w sensie materialnym lub duchowym;

d) planowaniu nowych i twórczych odpowiedzi na zmiany społeczne i środowiskowe;

e) odpowiadaniu na wymogi placówki i potrzeby otoczenia, planowaniu nowych horyzontów działania.

 

Doświadczenie wychowawcze systemu prewencyjnego jest w placówce salezjańskiej kluczem do wychowywania młodzieży, w kierunku:

,,uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan''.