OFERTA SALEZJAŃSKIEGO LO - 2023/2024

W tym roku szkolnym wznawiamy rekrutację do Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego  im. św. Jana Bosko w Legionowie. Warunki lokalowe umożliwiają przyjęcie dwóch klas pierwszych. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

NASZA OFERTA ZOSTAŁA POSZERZONA O PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY. 

 

oferta klas SLO

 

ZAPRASZAMY
NA  DNI  OTWARTE

 

 

18 Marca

 (sobota, godz. 10:00 - 13:00)

 

 

1 Kwietnia

 (sobota, godz. 10:00 - 13:00)

 

 

ETAP I – POSTĘPOWANIE  KWALIFIKACYJNE

 

od 18 marca

do 16 czerwca,
do godziny 14:00

 

Złożenie odpowiednich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do szkoły:

(przyjmowany jest komplet poniżej wymienionych dokumentów)

Ø  Wniosek o przyjęcie ucznia do Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego
(
pobierany w sekretariacie),

Ø  Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia,

Ø  Kopia świadectwa chrztu (nie dotyczy uczniów SSP w Legionowie),

Ø  Dwie fotografie (aktualne i podpisane),

Ø  Kopia świadectwa ukończenia VII klasy,

Ø  Oceny z pierwszego półrocza z VIII klasy,

Ø  Opinia obecnego katechety szkolnego,

Ø  Opinia księdza proboszcza,

Ø  Opinia/orzeczenie PPP - jeżeli wydano,

Ø  Inne dokumenty wymagane przez dyrektora w związku z naborem do szkoły.

 

 

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (400 zł) w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich. W przypadku uczniów SSP w Legionowie powyższa kwota jest niższa o 50%.

(Opłata zwracana w przypadku nieprzyjęcia ucznia do szkoły. W sytuacji rezygnacji ze strony rodziców – nie będzie zwrócona.)

 

Ww. uzupełnione formularze i dokumenty rodzice kandydata dostarczają osobiście do szkoły.

 

 

ETAP II – POSTĘPOWANIE  REKRUTACYJNE

 

od 13 marca

do 16 czerwca,

(z możliwością przedłużenia)

Rozmowa kwalifikacyjna kandydata i rodziców/opiekunów prawnych z księdzem Dyrektorem.

(termin rozmowy ustala sekretariat szkoły podczas składania wymaganych dokumentów)

do 10 lipca,

do godziny 14:00

 

Dostarczenie do sekretariatu:

Ø  oryginału świadectwa ukończenia VIII klasy,

Ø  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

od 11 do 14 lipca

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną złożonych dokumentów.

17 lipca,

od godziny 12:00

Podanie do wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do SLO w Legionowie.

od 17 do 21 lipca,

do godziny 14:00

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do SLO w Legionowie.

(osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie)

 

24 lipca,

od godziny 12:00

 

Podanie do wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

do SLO w Legionowie.

 

 

od 24 do 26 lipca,

do godziny 14:00

lub

od 21 do 25 sierpnia

 

Podpisanie Umowy o nauczanie w SLO w Legionowie.

(konkretny termin rodzice ustalają z sekretariatem szkoły) 

 

 

 

Zapraszamy do pobrania plików