TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO

Zapraszamy absolwentów szkoły po odbiór świadectw dojrzałości w poniedziałek 5 lipca w godzinach od 9.00 do 13.00.  

Wyniki egzaminu maturalnego

Przypominamy, że zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego 2021 r. (aktualizacja nr 1 z dnia 22 grudnia 2020 r.) terminem ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego i wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach jest 5 lipca 2021 r. 

Dokumenty będzie można odbierać w sekretariacie szkoły, w godzinach od 9.00 do 13.00.

Absolwenci oraz osoby upoważnione zobowiązane są do: 

  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • posiadania dowodu osobistego.

 Zapraszamy.