Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU

W SALEZJAŃSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEGIONOWIE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz.U. UE. L. z 2016 r.
Nr 119, str. 1) –  zwanej dalej RODO informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Salezjańska Szkoła Podstawowa, ul. A. Mickiewicza 35 A, 05-120 Legionowo, w imieniu której działa dyrektor placówki.
  2. W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w ramach działania danej instytucji, a także przysługujących uprawnień oraz we wszystkich innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest ks. Dariusz Husak,  mail: iod@sdb.waw.pl, tel.: +48 22 5186221.
  3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
  4. Monitoringiem objęty jest teren w placówce (korytarze, klatki schodowe, parlatorium, wejścia do budynku) i wokół placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu.
  5. Nagrania obrazu zawierają dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, które w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje je przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania, podlegają automatycznemu zniszczeniu w procesie nadpisywania. Inne przechowywanie danych może nastąpić tylko w wyniku wskazania/wymogu przez odrębne przepisy.
  6. Pozyskane dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  7. Osoba zarejestrowana systemem monitoringu ma prawo dostępu do danych dotyczących tylko jej osoby.
  8. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Dane utrwalone za pomocą monitoringu nie będą podlegały profilowaniu, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Legionowo, dn. 2 stycznia 2024 r.