REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SSP - KLASY I-III 2022/23

Salezjańska Szkoła Podstawowa w Legionowie od 24 czerwca do 22 sierpnia poprowadzi rekrutację uzupełniającą do klas I-III. Zapraszamy rodziców i kandydatów, aby zapoznali się z zasadami naboru i wyznaczonymi terminami. 

Czekamy na Ciebie.

Jak wiadomo, 24 czerwca kończy się obecny rok szkolny i już tego samego dnia można składać dokumenty, w tym ten, na który szczególnie czekacie – świadectwo z uzyskanymi ocenami. Ufamy, że będzie to radosna, niezapomniana chwila. W sekretariacie zrobimy kopię i tak może się rozpocząć Wasza wspaniała przygoda w naszej salezjańskiej szkole. Zachęcamy do kontaktu z nami. Pozostajemy do Waszej dyspozycji i po raz kolejny mówimy: z Księdzem Janem Bosko czekamy na Was. Prosimy też śledzić stronę naszej szkoły.
 

 

KLASY  I - III

 

 

ETAP I – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

 

od 24 czerwca

do 22 sierpnia,
do godziny 13:00

 

Złożenie odpowiednich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do szkoły.

(przyjmowany jest komplet poniżej wymienionych dokumentów)

Ø  Wniosek o przyjęcie dziecka do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej,

Ø  Zgoda na przystąpienie do sprawdzianu wiedzy i umiejętności,

Ø  Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia,

Ø  Dwie fotografie,

Ø  Opinie/orzeczenia wydane przez PPP
(dotyczy przypadku posiadania ww. dokumentu wydanego
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną),

Ø  Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
(dotyczy kandydatów do klasy I; dokument jest wystawiany przez przedszkole),

Ø  Kopia aktualnego świadectwa
(nie dotyczy kandydatów do klasy I),

Ø  Opinia wychowawcy
(nie dotyczy kandydatów do klasy I),

Ø  Opinia katechety
(nie dotyczy kandydatów do klasy I),

Ø  Inne dokumenty wymagane przez dyrektora szkoły.

 

 

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (350 zł) w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich.

(Opłata zwracana w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły. Opłata nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji ze strony rodziców.)

 

 

Złożenie zamówienia na mundurek w księgowości Zespołu Szkół Salezjańskich.

 

Ww. uzupełnione formularze i dokumenty
rodzice kandydata dostarczają osobiście do szkoły.

 

ETAP II – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

od 17 do 22 sierpnia

 

Rozmowy kwalifikacyjne z księdzem Dyrektorem.
Możliwość obejrzenia szkoły.

(termin rozmowy zostanie ustalony w sekretariacie szkoły podczas składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji)

od 23 do 25 sierpnia

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wymaganych dokumentów.

26 sierpnia

(przed południem)

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności.
(zakres materiału jest dostępny na stronie szkoły)

29 sierpnia,

do godziny 10:00

Podanie do wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

 29 sierpnia,

do godziny 14:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Legionowie.

(osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie)

29 – 30 sierpnia,
w godz. ustalonych
z sekretariatem

Podpisanie Umowy o nauczanie.

 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

 

do 30 sierpnia 2022 r.

Wystąpienie do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do księdza Dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

do 7 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektora szkoły

Ksiądz Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

 

Odwołanie do Organu Prowadzącego Szkołę:

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki

ul. Kawęczyńska 53     03-775 Warszawa