Drogi Uczniu, 

Proszę, abyś zapoznał się z zarządzeniem ks. Dyrektora, które znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły i zastosował się do niego, tak abyśmy wszyscy jak najszybciej rozpoczęli naszą pracę w dobrych i spokojnych warunkach, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

www.gov.pl

zgodnie z zarządzeniem nr 1/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Legionowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły w czasie epidemii, opracowanym na podstawie  art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzono zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Salezjańskich w roku szkolnym 2020/2021. Zarządzenie Dyrektora zostało opracowane  na podstawie Prawa Oświatowego, wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i wchodzi w życie od 1 września 2020 r. 

Proszę, abyś zapoznał się z zarządzeniem ks. Dyrektora, które znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły i zastosował się do niego, tak abyśmy wszyscy jak najszybciej rozpoczęli naszą pracę w dobrych i spokojnych warunkach. 

Zatem pamiętaj:

 1. przed wyjściem do szkoły zmierz sobie temperaturę lub poproś rodziców o pomoc. W sytuacji podwyższonej temperatury (38 stopni i wyżej) oraz złego samopoczucia, nie powinieneś przybyć do szkoły,
 2. budynek szkoły został podzielony na trzy strefy (ucznia – kolor biały, rodzica – kolor żółty, żywienia – kolor niebieski) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny,
 3. po wejściu do szkoły, zielonymi drzwiami zdezynfekuj ręce, 
 4. następnie przejdź do szatni klatką schodową nr 1,
 5. po wyjściu z szatni dokładnie umyj ręce (najlepiej w toaletach na poziomie szatni),
 6. wejdź do strefy ucznia klatką schodową nr 2,
 7. W SZKOLE OBOWIĄZUJĄ NAS OGÓLNE ZASADY HIGIENY CZYLI CZĘSTE MYCIE RĄK, OCHRONA PODCZAS KICHANIA I KASZLU ORAZ UNIKANIE DOTYKANIA OCZU, NOSA I UST, 
 8. W SZKOLE OBOWIĄZUJE NAS DYSTANS SPOŁECZNY,
 9. pomieszczenia, w których będziesz przebywać należą do strefy ucznia i oznaczone są kolorem białym – (kartki A4 umieszczone głównie na tablicach ściennych),
 10. w pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów,
 11. PAMIĘTAJ, ŻE PODCZAS PRZERW OBOWIĄZUJE NAS ZAKRYWANIE UST I NOSA MASECZKAMI. PRZYNIEŚ SWOJĄ MASECZKĘ DO SZKOŁY, DBAJ O JEJ CZYSTOŚĆ,
 12. Przerwy dla klas: Ia SSP i IIa SSP są organizowane w innym czasie niż przerwy dla uczniów klas starszych. Nauczyciele tych klas zdecydują, czy dzieci powinny włożyć maseczki czy nie,
 13. Twoja klasa ma na stałe przydzieloną szatnię i w miarę możliwości salę lekcyjną. 

Przydział sal lekcyjnych został zamieszczony poniżej:

Ia SSP - s. 12

IIs SSP - s. 11

IVa SSP - s. 15

Va SSP - s. 13

VIa SSP - s. 16

VIIa SSP - s. 17

VIIIa SSP - s. 8

IIA4 SLO - s. 28

IIB4 SLO - s. 29

IIA3 SLO - s. 31

IIB3 SLO - s. 32

IIIA3 SLO - 9

IIIB3 SLO - 10

 1. wyposażenie sal szkolnych zostało dostosowane do wytycznych GIS, a w sali masz  stałe miejsce,
 2. korzystaj z łazienki, która jest najbliżej Twojej sali lekcyjnej,
 3. w czasie przerw międzylekcyjnych będziesz przebywać:

a) w wyznaczonej części korytarza przed salą, w której będzie się odbywać Twoja lekcja 

b) lub (przy ładnej pogodzie) na powietrzu, np. na boisku szkolnym – zawsze w obecności dyżurującego nauczyciela. Po dzwonku na lekcję, wejdź do szkoły sprawnie tak, żeby uniknąć spóźnienia, 

 1. jeżeli zmieniasz salę (w przypadku grup SSP) poczekaj na swojego nauczyciela, który zaprowadzi Ciebie do odpowiedniej sali lekcyjnej (nie dotyczy uczniów SLO), 
 2. zajęcia rozpoczynają się punktualnie. Nauczyciel wpuści Twoją klasę po dzwonku, tak, żeby korytarzami mogły swobodnie przejść grupy, które zmieniają sale, 
 3. przynieś do szkoły swój własny prowiant i napój, 
 4. źródełko z wodą jest wyłączone z użytku, 
 5. sklepik szkolny pozostaje zamknięty, 
 6. zajęcia wychowania fizycznego będą się odbywały w miarę możliwości na zewnątrz (boiska szkolne, obiekty Areny), w sali gimnastycznej lub na korytarzu przy pokoju nauczycielskim,
 7. pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, będą na bieżąco nadzorować czystość w miejscach Twojego przebywania,
 8. w okresie epidemii, stosując się do zaleceń GIS, MEN i MZ w sprawie unikania dużych skupisk ludzi, zawieszamy „Słówko na dzień dobry” w dotychczasowej formule. Pamiętaj o duchowym elemencie słówka, czyli o krótkiej modlitwie, którą również TY możesz poprowadzić na początku drugiej lekcji,
 9. rozpoczynamy pracę w modelu TRADYCYJNYM z wprowadzonym reżimem sanitarnym. To oznacza, że będziemy pracować w oparciu o zasady, które funkcjonowały przed pandemią pamiętając o rygorze sanitarnym,
 10. nauczyciele zapoznają Ciebie na pierwszych zajęciach z zasadami bezpiecznego przebywania w szkole, z wymaganiami edukacyjnymi, wykorzystają do tego platformę CLASSROOM,
 11. każdy nauczyciel przekaże Ci KODY do lekcji w aplikacji CLASSROOM, twoim zadaniem będzie dołączenie do wszystkich lekcji. W ten sposób będziemy się przygotowywać do pracy zdalnej, na wypadek wdrożenia w naszej szkole pracy w wariancie B (w wariancie mieszanym, hybrydowym) lub w wariancie C (w wariancie zdalnym), 
 12. CLASSROOM to aplikacja, z której nauczyciele będą korzystać również w modelu tradycyjnym (w wariancie A),
 13. upewnij się, że otrzymałeś szkolny email,
 14. w przypadku wszelkich wątpliwości kontaktuj się z wychowawcą klasy,
 15. pierwsze dni września będą czasem, kiedy będziemy wdrażać i stosować nowe zasady. Zatem prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i zastosowanie się do nich. Jeżeli wszyscy wprowadzimy je w życie rozpoczniemy rok szkolny sprawnie i spokojnie. 

 

Agnieszka Filipowicz

wicedyrektor szkoły