Zarządzenie w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły w czasie epidemii.

Zarządzenie nr 1/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Legionowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły w czasie epidemii wchodzące w życie 1 września 2020 r. 

 

www.gov.pl

Zarządzenie nr 1/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Legionowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły w czasie epidemii.

 Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Salezjańskich zwanego dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. zwanych dalej „wytycznymi”.

§ 2.

Zadania administracyjne szkoły

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres: zss.legionowo@gmail.com, kontaktować się  telefonicznie  pod numerem: 22 784 31 77 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres: zss.legionowo@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: 22 784 31 77, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
 3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w poniedziałki w godz. od 10.00 do 13.00.

§ 3.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
 2. W przypadku uczniów wiedzę o braku takiej infekcji powinien posiadać jako pierwszy rodzic, który jest zobowiązany do zmierzenia temperatury dziecku przed wyjściem do szkoły. W sytuacji podwyższonej temperatury (38 stopni i wyżej) oraz złego samopoczucia, dziecko powinno pozostać w domu.
 3. Na teren szkoły, poza uczniami i pracownikami szkoły, mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione telefonicznie lub mailowo, w sekretariacie szkoły.
 4. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły: www.salezy.pl dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 5. Budynek szkoły został podzielony na trzy strefy (ucznia – kolor biały, rodzica – kolor żółty, żywienia – kolor niebieski) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny.
 6. Pracownicy obsługi przydzieleni do wykonywania zadań na stanowisku pracy w odpowiedniej strefie odkażają wyznaczone powierzchnie w czasie zajęć szkolnych, co 2 godziny, bezpiecznymi środkami odkażającymi. Wycierane są ciągi komunikacyjne, poręcze, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
 7. Przed przerwą na obiad bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów, a uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują ręce.
 8. W toaletach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 9. Po zakończeniu zajęć szkolnych pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
 10. Uczeń, u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, jest izolowany w gabinecie pielęgniarskim, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów. Przy ładnej pogodzie, wiedząc, że przyjazd rodziców nastąpi szybko, taki uczeń może przebywać w wyznaczonej strefie na posesji szkolnej pod opieką nauczyciela lub wskazanego pracownika – na placu przed wejściem głównym.
 11. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych rodziców/opiekunów, którzy zapewniają szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 12. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

§ 4.

Strefa rodzica

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne, należą do strefy rodzica i oznaczone są kolorem żółtym. (Będzie to miejsce przed zielonymi drzwiami, którymi wchodzi się do szatni, w wyjątkowych sytuacjach - przedsionek przed drzwiami z domofonem, przy wejściu głównym).
 2. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica mogą przebywać nie więcej niż 4 osoby. Zasadniczo w tych miejscach należy przebywać bardzo krótko, umożliwiając płynne przemieszczanie się.
 3. Rodzice, opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 4. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub założyć własne rękawice ochronne.
 5. Na teren szkoły wyjątkowo może wejść tylko jeden rodzic/opiekun ucznia i przebywać wyłącznie w strefie rodzica. 

§ 5.

Strefa ucznia

 1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie, należą do strefy ucznia i oznaczone są kolorem białym – (kartki A4 umieszczone głównie na tablicach ściennych).
 2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczkami w czasie przerw międzylekcyjnych.  Wyjątkiem od tego zapisu mogą być odrębne przerwy dla klasy I SSP i II SSP organizowane przez wychowawców w innym czasie niż w przypadku przerw dla pozostałych uczniów.
 4. Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną szatnię, w miarę możliwości salę lekcyjną, łazienki i część korytarza szkolnego - w pobliżu sal, gdzie klasy będą miały lekcje.
 5. Po wyjściu z szatni, przed wejściem do sali lekcyjnej, uczniowie zobowiązani są dokładnie umyć ręce  - najbardziej jest to zalecane w toaletach na poziomie szatni. Wszystkich obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Wyposażenie sal szkolnych dostosowane jest do wytycznych GIS, a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
 7. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.
 8. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w wyznaczonej części korytarza przed salą, gdzie będą mieli lekcję lub (w przypadku ładnej pogody) na powietrzu, np. na boisku szkolnym – zawsze w obecności dyżurującego nauczyciela, który zadba o sprawny powrót do budynku, w celu uniknięcia spóźnień. Sugeruje się rotacyjne przerwy z podziałem na liceum i szkołę podstawową – jedni w budynku, drudzy na zewnątrz.
 9. Dzieci powinny przynosić do szkoły własne napoje i prowiant. Źródełko z wodą jest wyłączone z użytku. Sklepik szkolny pozostaje zamknięty. 
 10. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na zewnątrz (boiska szkolne, obiekty Areny), w sali gimnastycznej lub na korytarzu przy pokoju nauczycielskim.
 11. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych  dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów.
 12. W okresie epidemii, stosując się do zaleceń GIS, MEN i MZ w sprawie unikania dużych skupisk ludzi, szkoła zawiesza „Słówko na dzień dobry” w dotychczasowej formule. Duchowy element słówka, czyli krótką modlitwę, prowadzi w sali nauczyciel spotykający się z klasą na początku drugiej lekcji. W sytuacji, kiedy taką chęć wykazuje uczeń, można jemu to powierzyć.

§ 6.

Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej podczas długich przerw obiadowych.
 2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 1 uczeń.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem – 3 dni.
 4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej”.
 5. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 6. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na czas pracy rodziców. W obecnej sytuacji epidemicznej zaleca się, aby korzystały ze świetlicy dzieci z takich rodzin, w których oboje rodzice pracują i nie mają żadnej możliwości zapewnienia dziecku opieki przed i po zajęciach szkolnych.
 7. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy szkolnej”.
 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności, realizowane są w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole, z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.

§ 7.

Strefa żywienia i stołówka

 1. Pomieszczenia należące do kuchni należą do strefy żywienia i oznaczone są kolorem niebieskim.
 2. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie ucznia i strefie rodzica.
 3. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy wydawania posiłków i higieny stanowisk pracy.
 4. Stołówka należy do strefy żywienia, a miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m.
 5. Obiady wydawane są wg harmonogramu, zgodnie z którym uczniowie na stołówce przebywają w tych samych zespołach jak podczas zajęć szkolnych.
 6. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków, nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami oraz pracownik personelu sprzątającego.
 7. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce.
 8. Stołówka jest wietrzona. Dostępne są w niej płyny dezynfekujące oraz instrukcje dezynfekowania rąk.
 9. Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.

§ 8.

Postanowienia końcowe 

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych, nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły, zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Wydał – ks. Krzysztof Pawlukowski – dyrektor ZSS